Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím rezervačního systému

Hlídárna s.r.o.

IČO 05799856

sídlo a kontaktní adresa: Ostrovní 2063/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 270955

telefonní číslo: 774 850 950

e-mail: info@lemarkethlidarna.cz

www.lemarkethlidarna.cz 

(dále také jen „Hlídárna“ či společnost „Hlídárna s.r.o.“)

Hlídárna jako správce osobních údajů si Vás dovoluje níže informovat o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, které jí poskytnete prostřednictvím rezervačního systému Reenio (dále také jen „Rezervační systém“), tj. Vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo (dále také jen „Osobní údaje“).
1.    Identifikační a kontaktní údaje společnosti Hlídárna s.r.o. naleznete výše.
2.    Hlídárna bude shora Osobní údaje zpracovávat k níže uvedeným účelům:

a) Vaše osobní údaje, které zadáte do Rezervačního systému, Hlídárna využívá ke správě rezervací, které učiníte prostřednictvím Rezervačního systému a komunikaci s Vámi týkající se Vašich rezervací (zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy /pro učinění rezervace/ a plnění smlouvy je právním základem pro zpracování těchto osobních údajů).

b) dále Hlídárna zpracovává Osobní údaje za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků Hlídárny a za účelem přímého marketingu; právním základem pro zpracování jsou oprávněné zájmy Hlídárny, kterými jsou zejména vymáhání dlužných plnění, uplatňování oprávněných nároků či prokázání splnění povinností Hlídárny mimosoudně či v případných soudních či správních řízení vyvolaných na základě vztahů vzniklých v souvislosti s rezervací, v souvislosti se zpracováním Osobních údajů a dále propagace poskytovaných služeb formou přímého marketingu. 

3.    Poskytovatelem Rezervačního systému je společnost GARVIS Solutions s.r.o., IČO 28659058 (dále také jen „Poskytovatel“). Hlídárna využívá Rezervační systém formou vzdáleného přístupu na server Poskytovatele, na kterém je Rezervační systém (včetně dat uložených do Rezervačního systému, tj. včetně Osobních údajů) umístěn. Poskytovatel neprovádí s Osobními údaji jakékoliv operace vyjma jejich uložení na serverech Poskytovatele, popř. v hostingovém centru. Rezervační systém je Poskytovatelem provozován na cloudové platformě Microsoft Azure – do zpracování Osobních údajů je tedy zapojen poskytovatel cloudových služeb, kterým je společnost Microsoft Corporation. Ke zpracování Osobních údajů Poskytovatelem dochází automatizovaně, především formou ukládání osobních údajů na servery Poskytovatele, resp. provozovatele cloudové platformy. Poskytovatel do osobních údajů nenahlíží, nezasahuje do nich, nepozměňuje je, nevyužívá je pro vlastní potřeba ani je nepředává třetím osobám.

4.    Dalšími případnými příjemci zpracovávaných osobních údajů jsou konzultanti prodávajícího (např. právníci,  daňoví poradci apod.), finanční úřady a jiné úřady státní správy v rámci plnění zákonných povinností Hlídárny. Případnými příjemci osobních údajů mohou být dále soudy a jiné orgány veřejné moci či subjekty provádějící pro Hlídárnu správu a údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

5.    Jednotlivé rezervace se z Rezervačního systému automaticky mažou po uplynutí 6 měsíců, Osobní údaje jsou v Rezervačním systému uloženy 6 měsíců od poslední rezervace, případně můžete přímo prostřednictvím Rezervačního systému požádat o odstranění všech Osobních údajů. Jednotlivé rezervace a stornované rezervace budou uchovány po dobu 6 měsíců.

6.    Máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu, doplnění, omezení zpracování a na jejich výmaz.

7.    Máte právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů Hlídárnou u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

8.    Poskytnutí Osobních údajů při registraci v Rezervačním systému je smluvním požadavkem, přičemž jejich poskytnutí je pro využívání Rezervačního systému povinné, aby mohla být řádně prováděna správa rezervací. Bez poskytnutí Osobních údajů Vám nebude umožněno Rezervační systém využívat. 

UPOZORNĚNÍ NA PRÁVO PODAT NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace kdykoliv vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, pokud jsou zpracovávány z důvodu oprávněných zájmů.  Pokud se Osobní údaje používají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování Osobních údajů pro přímý marketing, přičemž v takovém případě již nebudou Osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. 

Hlídárna s.r.o.